Disclaimer & Privacy

Algemeen

Deze website dient ter algemene informatievoorziening voor de producten en diensten van DirectLease. Door het verkrijgen van toegang tot deze website en de hierin opgenomen materialen en gegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. DirectLease behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site –inclusief de tekst van deze disclaimer en de privacyverklaring- zonder enige kennisgeving met onmiddellijke ingang te wijzigen.

Aansprakelijkheid

Wij besteden grote zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van deze website. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd volledig, juist en actueel is, dan wel deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel. DirectLease sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade of gevolgschade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de inhoud en het gebruik van deze website.
Onder andere aanvaardt DirectLease met betrekking tot deze website geen aansprakelijkheid voor (l) defecten, virussen en andere onvolkomenheden, (ll) de informatie die ter beschikking wordt gesteld, (lll) het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan DirectLease of aan u, (lV) het al dan niet functioneren of het foutloos functioneren (V) misbruik,(Vl) het verlies van gegevens, (Vll) het downloaden of gebruik van software die beschikbaar wordt gesteld, of (Vlll) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.
DirectLease aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van naar haar gestuurde e-mail of andere elektronische berichten.
De gebruiker van deze website onthoudt zich van iedere activiteit die het functioneren van deze website of de geboden informatie of onderliggende software kan beïnvloeden of in strijd is met wettelijke bepalingen.

Vrijblijvende prijzen en offertes

Alle prijzen die op deze website worden vermeld of via de calculatietool op deze website worden verkregen, worden verstrekt onder voorbehoud.

Internetsites van derden

Op deze website kan verwezen worden naar websites van derden (al dan niet via hyperlinks). DirectLease draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke websites en wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. Een link naar een dergelijke website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat DirectLease de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.

Handelsmerken en logo's

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie zoals teksten, handelsmerken, grafisch materiaal en logo’s berusten bij DirectLease respectievelijk de relevante rechthebbende. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de internetsite, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DirectLease of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te gebruiken, distribueren of openbaar te maken.

Recht van verzet

Indien u geen regelmatige informatie over onze producten en diensten wenst te ontvangen, dan kunt u ons dat kosteloos schriftelijk kenbaar maken via: sales@directlease.nl

Cookies

DirectLease maakt gebruik van “cookies”. Een cookie is een kleine tekst, die door uw browser wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies maken het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker. Daarnaast wordt op basis van cookies het gedrag van de bezoekers van de website geanalyseerd. De door u op deze wijze beschikbaar gestelde informatie zal door ons geanonimiseerd worden gebruikt. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Privacy

DirectLease respecteert je privacy en zorgt ervoor dat met jouw persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig wordt omgegaan.

Je persoonsgegevens worden gebruikt voor het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten betreffende de producten en diensten die wij aanbieden en andere, daarmee nauw samenhangende overeenkomsten. Ook worden zij verwerkt als wij een gerechtvaardigd belang hebben, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden. Verder verwerken wij de gegevens wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij kunnen jouw persoonsgegevens voorts anoniem / niet herleidbaar verwerken voor statistische en wetenschappelijke doeleinden en ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten.
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen dan, als dat vanwege een specifieke aanleiding noodzakelijk is. Wij zullen dan ook alleen persoonsgegevens verwerken die in een bepaald verband afdoende, ter zake dienend en niet buitensporig zijn.

Recht op inzage in en correctie van uw gegevens

Op eerste verzoek zal DirectLease inzage geven in jouw persoonsgegevens zoals door DirectLease in haar systemen verwerkt. Wijzigingen kunnen, indien van toepassing, worden doorgegeven.
Desgewenst kunnen gegevens worden verwijderd indien er geen sprake (meer) is van een overeenkomst. Deze verzoeken tot inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens kunnen gestuurd worden naar info@directlease.nl of per post naar DirectLease B.V., Postbus 159, 7570 AD Oldenzaal.

Toepasselijk recht

Op deze website is Nederlands recht van toepassing. Bij de beslechting van met deze site verband houdende geschillen heeft de Nederlandse rechter exclusieve rechtsmacht.top